HOTĂRÂREA nr.83

Din  25.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

       HOTĂRÂREA nr.83

Din  25.04.2023

privind acordarea unor premii elevilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, precum și alte premii pentru anul școlar 2022-2023

Consiliul local Jibou  ;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului orașului nr.5327/20.04.2023;

-Raportul de specialitate nr. 5328/20.04.2023 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-HCL nr.93 din 29.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare, elevilor care au obținut rezultate foarte bune la olimpiade școlare și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora precum și alte premii;

-Legea nr.1/2011 legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

-Art.7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr.536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar;

-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art.139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

                                                          HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Acordarea unor premii elevilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, precum și alte premii pentru anul școlar 2022-2023 conform Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare aprobat prin HCL nr.93 din 29.06.2021.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Jibou  și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

– Instituția Prefectului –județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– Instituțiile școlare din UAT oraș Jibou

– Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

– Dosar de ședință/Publicitate

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

      TĂMĂȘAN  OVIDIU                                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                                 TEGLAȘ  RODICA