HOTĂRÂREA NR.169 Din 26.11.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.169

Din 26.11.2019

Privind  alocarea de fonduri cu ocazia organizării Târgului de Crăciun în anul 2019

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            – Referatul de aprobare nr. 14.611/25.11.2019 a domnului Primar;

            – Raportul nr.14.612/25.11.2019 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind alocarea  sumei de 6000 lei pentru organizarea și desfășurarea Târgului de Crăciun în data de 6 decembrie 2019 pe platoul din Piața Unirii ;

            – Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă  alocarea sumei de 6000 lei pentru organizarea și desfășurarea Târgului de Crăciun în data de 6 decembrie 2019 pe platoul din Piața Unirii.

            Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                   OPRIȘ MARIA