HOTARAREA NR 6

din  25.01.2022

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 6

din  25.01.2022

privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ si pasiv si casarea unor bunuri la Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

            Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr.210 din 20.01.2022  al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța înregistrat cu nr.753/20.01.2022;                                                                                                                             

          -Referatul de aprobare al domnului Primar nr.752 din 20.01.202022, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

          Potrivit  prevederilor art.7 și 8 din Legea nr.82/1991 legea contabilității, republicată, a Ordinului 2861/2009  pentru aprobarea Normelor  privind  organizarea și efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor, datoriilor  și capitalurilor proprii;

În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Aprobă scoaterea din evidența  prin casare a bunurilor cu durata de funcționare expirată, degradate  fizic  și moral conform anexei  nr.1 parte integrantă din prezenta.

     Art.2 Comisiile pentru evaluarea și valorificarea   mijloacelor fixe  casate  numite  prin Dispozitia Managerului Spitalului Orășenesc Jibou va proceda  la valorificarea  acestora  cu respectarea  prevederilor legale în materie.

     Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  Spitalul Orășenesc Jibou și comisia de valorificare a  bunurilor casate.

     Art.4  Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar

          -Instituția Prefectului județul Sălaj

          -Spitalul Orășenesc Jibou Dr Traian Herța

          -Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

          -Mass-media/publicitate

          -Comisia de valorificare și casare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                           OPRIȘ MARIA