HOTĂRÂREA nr.59 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.59

Din  26.05.2020

privind validarea  Dispozitia nr. 253/12.05.2020 pentru rectificarea bugetului local

pe anul 2020

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.5018 din 22.05.2020 privind  necesitatea de a valida Dispoziția nr.255/12.05.2020 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2020  emisă de primarul orașului Jibou;

-referatul de aprobare nr.5017/22.05.2020 a domnului primar si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

– referatul cu nr. 5370 /11.05.2020  alServiciului Buget Finanțe Contabilitate, impozite și taxe locale;

-raportul nr.5274 si 5275/07.05.2020 al responsabilului financiar al  “Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate- civic” unde Orasul Jibou si Liceul Tehnologic Octavian Goga  sunt parteneri si proiectul „Abordare integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul integrarii comunitatii” unde Orasul Jibou si Scoala Gimnaziala Lucian Blaga sunt parteneri, – expunerea de motive a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 ale Consiliului local;

            Potrivit prevederilor  art. 82 (1) din Legea nr. 273/2006 privind  finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare ’’cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective.’’

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă validarea   Dispoziției  nr. 253/12.05.2020 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2020 .

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

            Art.3 Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate, impozite și taxe locale .

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:   COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                OPRIȘ MARIA