HOTĂRÂREA  nr. 117 Din   23.10.2018

HOTĂRÂREA  nr. 117

Din   23.10.2018

Privind aprobarea investitiei  Extindere retea de apa pentru alimentarea hidrantilor exteriori  pentru  institutiile de invatamant din str. Wesselenyi

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 12.057/27.09.2018  al Compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice prin care se solicită, aprobarea investiției  „Extindere rețea de apă pentru alimentarea hidranților exteriori  pentru  instituțiile de învățamânt din str. Wesselenyi „ .

-expunerea de motive a domnului primar înregistrată la nr. 12.58 /27.09.2018

-avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

Potrivit prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor  tehnico –economice  aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În baza prevederilor art. 41- 44 alin.( 1) din Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr.307/2006 pentru apărare impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă  cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.36 alin(2) lit d,alin.4 lit.d), art.115 alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă realizarea  investiției  „Extindere rețea de apă pentru alimentarea hidranților exteriori  pentru  institutiile de învățământ din str. Wesselenyi .

Valoarea estimată a  investiției este de 40.000 lei.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar și compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice

-Serviciul contabilitate

-Dosar hotărâri/Dosar de ședință

-Mass-media/Publicitate

             

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează 

  COMAN CRISTINA VERONICA                                 SECRETAR ORAȘ

                                                                                                     OPRIȘ MARIA