HOTĂRÂREA nr.82 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.82

Din 16.06.2020

privind participarea UAT oraș Jibou la Programul de Stimulare a înnoirii  Parcului auto național  2020, acordul privind casarea unui autoturism uzat și asigurarea contribuției  proprii necesară achiziționării autoturismului  nou în cadrul programului

            Consiliul local al orasului Jibou ,

Având în vedere:

-Raportul nr.6744 din 15.06.2020 al Compartimentului Disciplină  în construcții  și protecția  mediului;

-Referatul de aprobare a domnului primar nr.6644/11.06.2020, avizele  favorabile

ale comisiiilor de specalitate 1 și 3 ale Consiliului local;

            În conformitate cu prevederile art.13, lit.s din O.U.G. nr. 196/2005  privind

Fondul pentru mediu,  precum și cu cele ale art.24, alin.3), lit.e) din O.U.G. nr.34/2009 privind reglementarea unor măsuri financiar –fiscale, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.273/2006 privind finanțele publice.

            În baza Ordinulului nr.324/2020 al Ministerului Mediului  privind  aprobarea Ghidului  de finanțare  a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

2020-2024;

În conformitate cu prevederile art.129 (2) lit. c), art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

În temeiul prevederilor art. 196 (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1 Se emite acordul  privind  participarea U.A.T.- Oraș Jibou  la Programul  de stimulare a înnoirii  Parcului auto național  2020-2024.

   Art.2  Se emite acordul privind casarea unui autoturism uzat  aflat în proprietatea noastră  Sj -07- PCJ.

    Art.3 Se emite acordul privind achizionarea a unui  autoturism nou prin  Programul  de Stimulare a înnoirii  Parcului auto național  2020-2024 .

    Art.4 Valoarea  totală a finanțării nerambursabile solicitată, reprezentând  prima  de casare a autoturismului este de 6500 lei iar diferența  până la acoperirea  integrală a prețului de achiziție este asigurată din bugetul local.

   Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează  Primarul Orașului Jibou,   d-na Paskucza Szarita din Cadrul compartimentului Disciplină  în construcții  și protecția  mediului, și Serviciul Buget Finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

    Art.6  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Compartimentul Disciplină în constructii  și protecția mediului

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Sălaj

            -Publicitate mass-media  

           – Dosar hotărâri/dosar de ședință

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                             OPRIȘ MARIA