HOTĂRÂREA nr.147 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.147

Din  29.10.2019

privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ” și proiectul ”Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul  integrării comunității”

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.13.227/25.102019  prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ” și proiectul ”Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul  integrării comunității”;

-referatul de aprobare  nr.13226/25.10.2019 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr.13.167/24.10.2019 și 13210/25.10.2019 a responsabilului financiar  al proiectelor;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ” și proiectul ”Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul  integrării comunității”,  astfel:

                                                                                                                                                 mii lei

  VENITURI                                                                                                                              137.68

40.02.16 sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată                           137.68

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizează astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                                   137.68

Pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață 

de calitate- civic”:

  CAP   65.03.02 ÎNVĂȚĂMÂNT Liceul Tehnologic Octavian Goga                                    100.39

58.01.01  Finanțare națională                                                                                                     13.32            

58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă                                                                              87.07

Pentru  proiectul „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii

sociale în beneficiul integrării comunității”:

  CAP   65.03.02 ÎNVĂȚĂMÂNT  Școala Gimnazială Lucian Blaga                                        3.22

58.01.01  Finanțare națională                                                                                                      0.43            

58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă                                                                               2.79

       CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifuncțională   Orasul Jibou                                    34.07

58.01.01 Finanțare națională                                                                                                               4.52

58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă                                                                                     29.55

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA