Hotararea nr. 17 din 25 martie 2014

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 17

                                                 din 25 martie 2014

Privind rectificarea bugetului local potrivit adresei nr.3670/04.03.2014 a DGFP Salaj

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 martie 2014,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local privind transfer din trim.II in trim I 2014, astfel:

VENITURI:

11.02.02. Sume defalcate din TVA pt. Finantarea

Chelt. Cu salarii invatamant…………………………………………….. 110,00 mii lei

CHELTUIELI

Cap.65.02.Invatamant………………………………………………….. 110,00 mii lei

Gradinita Prichindel………………………………………………………  26,49 mii lei

Gr. Scolar Octavian Goga…………………………………………….  .42,33 mii lei

Sc,Lucian Blaga………………………………………………………….   27,45 mii lei

Liceul Ion Agarbiceanu………………………………………………..   13,73 mii lei

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Farcas Sorin                                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria