Proiect de hotarare nr.24 /2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞ JIBOU

VICEPRIMAR

                                                Proiect de hotarare nr.24 /2016

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind vanzarea prin licitatie publica  deschisa cu strigare  a  doua parcele teren situate in orasul Jibou, Parcul Industrial  apartinand  domeniului privat al orasului Jibou.

            Viceprimar al orasului Jibou,

            Având în vedere referatul nr. 1961/14.02.2016 al Biroului urbanism si contabilitate,.

            In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.c coroborat cu art.123 alin 1 si 2  din

Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aproba Studiul de oportunitate pentru  vanzarea prin licitatie publica  deschisa cu strigare  a doua parcele de teren , astfel: o parcela in suprafata de 2752  mp inscrisa in CF  52681 si a unei parcele in suprafata de 2822  mp inscris in CF 52683 ,   situat in orasul Jibou, Parcul Industrial, apartinand  domeniului privat al orasului Jibou, conform Anexei care face parte integranta din proiectul de hotarare.

            Art. 2– Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza d.na viceprimar, biroul urbanism, administrarea domeniului public si privat si biroul buget, finante, contabilitate.  

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

VICEPRIMAR,                                                           Avizat legalitatea:

Indreies Ana Claudia                                                    Secretar oras,

                                                                                    Opris Maria