HOTĂRÂREA nr.174 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.174

Din 15.12.2020

Privind aprobarea Planului de măsuri privind gospodărirea localităților  pe anul 2021

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

            – raportul nr. 13680 din 04.12.2020 al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului; 

            -Referatul de aprobare a d-lui Primar nr.13679/04.12.2020, avizul comisiei de specialitate nr.3 a consiliului local;;

            În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

            Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă Planul de măsuri privind   gospodărirea localităților  pe anul 2021 conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar, dl. viceprimar,Serviciul de gospodărie comunală, Poliția locală, compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului. 

            Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -dl.Primar

            -dl.viceprimar

            -Serviciul de gospodarie comunala

            -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

           -Poliția locală

           -Compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

-Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA