PH nr. 105 din 18.09.2018

HOTĂRÂRE NR.105

din 18.09.2018

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „ Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri” din ORAȘUL JIBOU strada FIRIZEI nr. 4,  judeţul SĂLAJ

 

Consiliul Local al orașului Jibou, întrunit în ședința extraordinară

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr . 11.526 /17.09.2018 a Primarului orașului Jibou;

-Hotararea consiliului Local al orașului Jibou nr. 87/2017 privind aprobarea investiției Sala de Sport  în  orașul Jibou;

-Raportul de specialitate nr. 11.525/17.09.2018 al Compartimentului Management de proiecte, Investiții și achiziții Publice

 

În conformitate cu prevederile :

– Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;

          În temeiul art. 45 alin(1), art. 115 alin(1) lit. b,art. 36 alin. (2) lit. b, din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completăril ulterioare;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în  orașul Jibou, strada Firizei, numărul 4, judeţul Sălaj aflat în proprietatea orașului Jibou, în suprafaţă de  3500 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 53681, nr. cad. 53681 liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri”, in orașul Jibou, strada Firizei, numărul 4, judeţul Sălaj ;

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al orașului Jibou, județul Sălaj  a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Consiliul Local al orașului Jibou,  se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului ;

Art.5. Consiliul Local al orașului Jibou se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr. 31/2018 și HCL nr. 56/2018.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Compartimentul  Management de Proiecte,Investitii și Achiziții Publice.

 Art.8  Prezenta se comunică cu :

    -Dl. Primar

    -Institutia Prefectului –Județul Sălaj

          -Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului

          -Ministerul Dezvoltarii Regionale ,Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții S.A

          -Serviciul Contabilitate

          – Compartimentul  Management de Proiecte,Investitii și Achiziții Publice

          – Dosar de ședință /dosar hotărâri

          – Cetățenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                               SECRETAR ORAȘ

                                                                                              OPRIȘ MARIA