HOTĂRÂREA NR.83 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.83

Din 25.06.2019

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

          Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

          – raportul de specialitate nr 7983/24.06.2019 a Serviciului Buget ,Finante Contabilitate,impozite și taxe.

          – Hotararea nr. 65/24.06.2019 a Consiliului Județean Sălaj;

          – expunerea de motive a domnului primar ,avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

          Potrivit prevederilor art. 19 (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                    Văzând  prevederile art.36 alin.2 lit. b, art. 36, alin. 4, lit. a,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor art. 45 (1,2 ) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aproba rectificarea bugetului local cu suma de 262,33 miilei astfel:

VENITURI                                                                                                  262,33 MIILEI

   04.02.05    – Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean  250,00 miilei

  11.02.05     –  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri  12,33 miilei

CHELTUIELI                                                                                                  262,33 MIILEI

51.01.03   Autorități executive                                                                           35,00  miilei

                 Ch   materiale (ob înv )                                                                     13,50  miilei

                 Ch capital(sistem alarmă)                                                                  21,50  miilei

66.02.06   Spitale generale                                                                                 40,00 miilei

                 Transfer ptr finanțare reparații capitale                                              40,00 miilei

70.06.00    Locuințe,serv și dezv publică                                                            25,00 miilei

                  Ch materiale iluminat pietonal                                                           25,00 miilei

74.05.01     Salubrizare                                                                                        22,33 miilei

                  Ch materiale                                                                                       22,33 miilei

                  Coșuri  stradale și întreținere  drumuri pe timp de iarnă

84.03.03   Străzi                                                                                                 140,00 miilei

                  Ch materiale

                (reabilitare pârâu Cioncaș)                                                                  30,00 miilei

                 Ch capital-reabilitare și modernizare

                                      zona Garoafelor                                                           110,00 miilei         

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul, buget, finațe, contabilitate, impozite și taxe locale.

          Art.3 Prezenta se comunică cu

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezorerie

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      PINTEA VICTOR                                                          SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA