HOTĂRÂREA nr.72

Din 24.05.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.72

Din 24.05.2022

Privind achitarea unor cheltuieli de judecată

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          – raportul nr. 6235  din  11.05.2022 al secretarului general al orașului Jibou;

          – Referatul de aprobare a domnului primar nr.6234/11.05.2022;   

          – Sentinta civilă nr.304/2020 a Judecatoriei Simleu Silvaniei, ramasa definitiva la data de 15.12.2020 prin decizia civila nr.657/15.12.2020 pronuntata de Tribunalul Salaj in dosarul nr.1018/309/2019   s-a dispus inlocuirea amenzii contraventionale in suma totala de 91.240 lei aplicata intimatei Bojan Dorina (internata in Centrul de Reabilitare si Recuparare din Jibou)  cu muncă in folosul comunitatii, dosarul nr.227/309/2021;

          -Mandatul de executare a sanctiunii contraventionale nr.113/2020 inregistrat la UAT Jibou sub nr.159/2021;

          -Adresa nr.25/2021 a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Jibou;

          Potrivit  art. 17 si art.21 din OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii;

          Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1,3 a Consiliului local;

     În temeiul  prevederilor art. 129 (2)lit,  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de de 1254 lei pentru achitarea unor cheltuieli de judecată în dosarul nr.227/309/2021 care reprezinta onorariul curator special Cosma Filip care a reprezentat in instanta pe numita Bojan Dorina, bolnava psihic;

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

          -Compartimentul Contabilitate

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:

        PINTEA VICTOR                                SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA