HOTĂRÂREA NR.54

Din 19.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                 HOTĂRÂREA NR.54

Din 19.04.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

”Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialști S+P+4E”

Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 5246 / 18.04.2022;

          -Raportul de specialitate nr.5247 / 18.04.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aprobă  Indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

”Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialști S+P+4E”, astfel:

 Valoare fara TVATVAValoare cu TVA
TOTAL GENERAL16,388,967.003,081,334.6919,470,301.69
DIN CARE C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)14,284,403.002,714,036.5716,998,439.57

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință  

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

SICORA COSMIN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA