Hotararea nr. 74 din 30 septembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 74

                                                 din 30 septembrie 2014

Privind rectificarea bugetului local de dezvoltare, potrivit art. 19 din Legea nr. 273/2006

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 24 septembrie 2013,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor Art. 19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local de dezvoltare pe anul 2014, astfel:

VENITURI                 237,90 mii lei                            CHELTUIELI        237,90   mii lei

39.02.01 Venituri din valorif.bunuri  237,90                  Cap.67.02.03.06

                                                                                     Casa de cultura       181,88 mii lei

                                                                                    Cap.84 Strazi

                                                                                    Ch.capital Modernizare

                                                                                    zona centrala                56,02 mii lei                  Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

              Prof.   Neagota Victoria                                                    SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria