HOTĂRÂREA NR. 186 Din 19. 12 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  186

Din 19. 12  2017

Privind rectificarea bugetului  pe anul 2017 pentru finantarea unui obiectiv de investitii

puncte gospodaresti ingropate din excedentul anului anterior

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinara

   Având în vedere:

    –    Expunerea de motive a domnului Primar

    –  Raportul nr 14.555/18.12 2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului pe anul 2017 cu suma de 18,5 miilei din excedentul anului  anterior pentru finantarea unui obiectiv de investitii: puncte gospodaresti ingropate .

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            In baza prevederilor art.58 alin 1 lit a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRAȘTE:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2017 cu suma de 18,5 miilei din excedentul anului  anterior pentru finantarea unui obiectiv de investitii: puncte gospodaresti ingropate .

 CAP. 74.05.01 SALUBRIZARE

  CH  Capital

            puncte gospodaresti ingropate          18,50 miilei

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            Dl.Primar

            Biroul buget, finanţe, contabilitate

            Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            Trezoreria Jibou

            Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA