HOTĂRÂREA NR.132 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.132

24.09.2019

Privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local către ” Grădinița Prichindel” Jibou

            Consiliul local al  orașului Jibou,

            Având în vedere:

-referatul de aprobare nr.11502/18.09.2019 a domnului primar;

 -raportul comun de specialitate nr.11503 din 18.09.2019  al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul, buget,finațe,contabilitate, impozite și taxe locale;

            – raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local

– prevederile art.3 (1,4) a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

– art. 867 alin(1) din Codul civil

-art. 112  din Legea nr. 1/2011  legea educației naționale, actualizată;

            -prevederile art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) , art.298, art.299, art.300 din OUG.57/2017 privind Codul administrativ

             În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;                                                    

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă darea în  administrare Grădiniței Prichindel a doua construcții: 1) cladire P+1 E cu suprafata construita la sol 375 mp, suprafața desfășurată de

750 mp, nr.Inv.32  având valoarea de 701.388 lei , înscrisă în CF 53393-C1 situată în orașul Jibou,str.Wesselenyi Miklos nr.9

2) clădire P+1 E cu suprafață construita la sol 278 mp,suprafata  desfășurată 556 mp ,cu nr.Inv.1293,având valoarea de 421.000lei, înscrisă în CF 53393 -C2  situată în orașul Jibou,str.Wesselenyi Miklos nr.9

Terenul  aferent Grădiniței Prichindel  are suprafața de 3394 mp,înscris în CF 53393, cu nr.INV 205, având valoarea de 119.000 lei.

Art.2 Se aprobă darea în administrare Grădiniței nr.2 a cladirii parter cu suprafața construită de 510 mp, și suprafața construită desfășurată înscrisă în CF 51960- C1,cu nr.INV 171 având valoarea de 367.600 lei situată în  orașul Jibou str.Tudor Vladimirescu  nr.6.

Terenul  aferent Grădiniței  nr.2  are suprafața de 2677 mp, înscris în CF 51960,cu nr.INV 684,având valoarea de 93.700 lei

Art.3 Se aprobă darea în administrarea Grădiniței nr.3 a unei clădire P+1 având suprafața construită la sol 372 Mp,înscrisă în CF 51956-C1  iar suprafața desfășurată de 744 mp, cu nr.INV 192, având valoarea de 670.300 lei este situatăîn orașul Jibou,str.Garoafelor nr 9/A  .

Terenul aferent Grădiniței nr.3  are suprafața de 495 mp,înscris în CF 51956 , înregistrat cu nr.Inv 17300 lei.

Art.4 Se aprobă Contractul de dare în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local  prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Primarul orașului JIBOU să semneze contractul de dare în administrare.

Art.6 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și secretarul orașului Jibou.

Art.7 Prezenta se comunică cu:

-dl Primar

– Grădinița Prichindel

– Grădinița nr.2

– Grădinița nr.3

-Institutia Prefectului judetul Sălaj

-Biroului urbanism

            -Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate Impozite și taxe locale

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ      RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA