HOTARAREA nr. 25 din 16 martie 2017

ROMÂNIA

JUDEțUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  nr. 25

Din 16 martie 2017

privind aprobarea investiției  “Reabilitarea și modernizarea Gradiniței cu program normal nr 2 din orașul Jibou”

     Consiliul local al orașului Jibou ;

       Având în vedere:

     – raportul de specialitate nr 3195 din 16.03.2017  al compartimentului  Investiții managementul Proiectelor privind aprobarea investitiei  “Reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu program normal nr 2 din orasul Jibou”

    – Hotararea Consiliului local nr 6/31. 01. 2017 privind aprobarea listei de investitii pe anul 2017 .

     – expunerea de  motive  nr 3196 din 16. 03. 2017   a domnului Primar

     –  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

    Potrivit prevederilor art 44-46 din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare

     Vazand prevederile art 36 alin 2 lit b din legea  nr 215/2001 legea administratiei  publice locale   ,republicata

     In temeiul   art 45  alin 1 si 2  din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata

HOTARASTE

      Art 1 – Se aproba realizarea  investitiei “Reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu program normal nr. 2 din orasul Jibou”. Valoarea estimata a investitiei este de 1.000.000 lei cu TVA.

      Art 2  – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar si Compartimentul investitii, managementul Proiectelor

      Art 3 – Prezenta se comunica  cu :

Institutia Prefectului judetului Salaj

Dl. Primar

       –    Gradinita cu program normal nr 2 din orasul Jibou

Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

Serviciul Contabilitate

Publicitate /dosar de sedinta

PRESEDINTE DE SEDINTA                       Contrasemneaza SECRETAR

Tarba Andrei                                                             Opris  Maria