HOTĂRÂREA NR.97 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA NR.97

Din 25.06.2019

Privind  închirierea prin licitațíe publică deschisă cu strigare a unui amplasament în suprafață de 1 mp situat pe str. 1Mai, bl.S13, pentru montarea unui panou publicitar

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– referatul nr.7862/20.06.2019 al Serviciului buget,finanțe,contabilitate impozite și taxe locale și Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou și avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1 și nr.3 ale Consiliului Local;

– art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

– HCL nr. 42/18.04.2019 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Orașul Jibou și localitățile aparținătoare;

– Terenul se încadrează în zona B, rangul III  de impozitare a orașului conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 28.05.2019;

          În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c , art 36 alin 5, lit. a  coroborat  cu art.123 alin (1 și 2)  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă organizarea  licitației  publice deschise cu strigare  a unui amplasament în suprafață de 1 mp situat pe str. 1Mai, bl.S13, pentru montarea unui panou publicitar în strada 1 Mai, bl. S13, zona Băncii Comerciale Române.Terenul este proprietate publică.

          Art.2  Se aprobă prețul de pornire a  licitației de 120lei/mp/an.

          Art.3  Se aprobă perioada de închiriere a terenului de 3 ani de zile cu posibilități de  prelungire prin acte  adiționale în condițiile legii.  

          Art.4  Se aprobă caietul   de sarcini  cuprinzând  condițiile de  participare  la licitație,  organizarea și desfășurarea licitației,conform anexei parte integrantă din prezenta  hotărâre.

          Art.5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației.

          Art.6   Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul  buget finanțe contabilitate

          -Biroul urbanism

          -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      PINTEA VICTOR                                                          SECRETAR ORAȘ                                                                                                 OPRIȘ MARIA