HOTĂRÂREA NR. 47 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR. 47

Din   20.04. 2021

Privind alocarea unui sprijin financiar Clubului Copiilor Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,    

         Având în vedere:

         – Referatul de aprobare nr. 5556/15.04 2021 a domnului Primar ;

         -raportul nr.5557/15.04.2021 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

         -cererea nr.4998/06.04.2021 de la Clubul Copiilor Jibou, reprezentata prin domnul Baltă Ionel;

 – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și  ale Consiliului local;

        Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

         În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1         Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei în vederea  realizarii unei expoziții de picturi pe pânză de dimensiuni mari care ulterior vor fi donate primariei .

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

         Art.3          Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         – Clubul Copiilor Jibou

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate /mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA