HOTĂRÂREA NR.186 Din 22.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                  

HOTĂRÂREA NR.186

Din  22.12.2020

            privind transmiterea dreptului de concesiune, prevazut in contractual de concesiune nr.1976/02.07.1997 cu modificarile si completarile ulterioare, de la Banca Comerciala Romana SA la societatile LACTEL SRL si RAR-BUS SRL

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Referatul de aprobare nr. 14454 /21.12 2020 a domnului Primar ;

           -Raportul nr.14455/21.12.2020 al  Biroului Urbanism Amenajarea teritoriului  Administrarea domeniului public si privat privind transmiterea dreptului de concesiune, prevazut in contractual de concesiune nr.1976/02.07.1997 cu modificarile si completarile ulterioare, de la Banca Comerciala Romana SA la societatile

LACTEL SRL si RAR-BUS SRL;

            -Prevederile art. 41din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată,ulterior modificată și completată;

            -Art. 40 alin. (1) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;;

            – Prevederile art.1315-1320 din Legea 287/2009 privind Codul civil ,republicată și completată;

            -avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local;

     Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  comp-letarile ulterioare

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune, prevazut in contractual de concesiune nr.1976/02.07.1997 cu modificarile si completarile ulterioare, de la Banca Comerciala Romana SA la societatile LACTEL SRL si RAR-BUS SRL.

 Suprafata concesionata pe care o propunem spre transmitere este de 452 mp  cuprinsa in actul additional nr. nr.13820/07.11.2020 si este formata din:

  • 428 mp (cota 107/160 din terenul  in suprafata de 640 mp inscris in CF50090 Jibou, top 49/a/2/2.
  • 24 mp (rampa + platform betonata) din top 49/a/2/b intabulat în CF 2653  Jibou  in suprafata totala de 203 mp.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA