HOTĂRÂREA nr.64 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.64

Din 28.05.2019

privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT oraș JIbou și Centrul de Cultură  și Artă a județului Sălaj

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 6664 din 24.05.2019 al secretarului orașului Jibou prin care se propune încheierea unui acord de parteneriat între UAT oraș JIbou și Centrul de Cultură  și Artă a județului Sălaj  pentru  asigurarea de către acesta din urmă în calitate de partener  a scenei și sonorizarea  evenimentului ;     

-Expunerea de motive nr. 6665 din 24.05.2019 a domnului primar, Avizul favorabil  al comisiei de specialitate  nr 2 a Consiliului local;  

       În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2) lt d,coroborat cu prev. art 36 alin 6) lit a, pct 4 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

       În temeiul art. 45 (1,2) din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1  Se aprobă  încheierea unui acord de parteneriat între UAT oraș Jibou și Centrul de Cultura  și Artă a județului Sălaj în vederea asigurării de către acesta a scenei  și  sonorizarea evenimentului  conform anexei parte integranta din prezenta.

   Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar .

   Art.3 Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  Centrul de Cultură  și Artă a județului Sălaj                                                  

          –  Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

          MICLE  CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                   Opriș Maria