HOTĂRÂREA nr. 82 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA  nr.82

Din  25.05.2021

privind  aprobarea asigurarii din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei ”Locuinte pentru tineri , destinate inchirierii , str. Garoafelor , F.N” , precum si a  sistematizarii amplasamentului  apa ,canalizare,energie electrica,gaze, telefonie,cai de acces ,alei pietonale  spatii verzi  etc

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

  – Referatul de aprobare nr.7129/25.05. 2021 a domnului primar aprobarea asigurarii din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei Locuinte pentru tineri , destinate inchirierii , str. Garoafelor , F.N, precum si a sistematizarii amplasamentului  apa ,canalizare,energie electrica,gaze, telefonie,cai de acces ,alei pietonale  spatii verzi  etc

 –  Raportul de specialitate nr 7130/25.05. 2021 a domnului primar privind aprobarea asigurarii din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei Locuinte pentru tineri , destinate inchirierii , str. Garoafelor , F.N, precum si a  sistematizarii amplasamentului  apa ,canalizare,energie electrica,gaze, telefonie,cai de acces ,alei pietonale  spatii verzi  etc

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Jibou  .

In temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d , art. 196 (1)lit. a, art 139 (3)lit g   din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRAȘTE:

Art.1 Se aproba  asigurarea  din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei Locuinte pentru tineri , destinate inchirierii , str. Garoafelor , F.N, precum si a sistematizarii  amplasamentului  apa ,canalizare,energie electrica,gaze, telefonie,cai de acces ,alei pietonale  spatii verzi  etc

Valoarea estimata a utilitatilor  este de 20.000lei tva inclus contributia pentru anul 2021

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se incredinteaza domnul primar si  biroul investitii si contabilitate

Art.3 Prezenta se comunica cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Jud. Salaj
  • Agentia Nationala pentru locuinte  Bucuresti
  • Biroul Urbanism ,administrarea domeniului public si privat ,  Compartimentul managemet de proiecte si achizitii publice  si Compartimentul contabilitate  
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate
  • Mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ:

           PASCALAU VLAD ANDREI                 SECRETAR GENERAL

                                                                         OPRIȘ MARIA