HOTĂRÂREA NR. 171 din 20.12.2018

HOTĂRÂREA NR. 171

Din 20.12.2018

 Privind rectificarea bugetului pe anul 2018 potrivit adresei  nr. 4725/2018 AJFP Salaj .

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 15434/19.12.2018 a domnului Primar;

-Raportul nr.15433/19.12.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului pe anul 2018;

– adresei nr. 4725/2018 AJFP Salaj;

– avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

În baza prevederilor art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2018, conform nr. 4725/2018 AJFP Sălaj  astfel:                                                                                                                 MIILEI

VENITURI                                                                                                 –  200,00                                                                                    

11.02.02   Sume defalcate din TVA

pentru cheltuieli descentralizate                                              –  200,00

CHELTUIELI                                                                                             –  200,00

  Cap 68.02  Asigurări și asistență socială

                Ch personal                                                                                       –  100,00

Indemnizatii                                                                                       –  100,00

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Biroul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

-Publicitate/mass media

        

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria