HOTĂRÂREA NR.154 Din 28.09.2021 Privind suplimentarea valorii contractuale pentru investitia Reabilitarea si modernizarea strada Garaofelor, localitatea Jibou, judetul Salaj

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                          HOTĂRÂREA NR.154

Din 28.09.2021

Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia

Reabilitarea si modernizarea strada Garaofelor, localitatea Jibou, judetul Salaj

Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 12006/27.09.2021 al domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr. 12007/27.09.2021al Compartimentului  Investiții, Managementul Proiectelor Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia ” Reabilitarea si modernizarea strada Garaofelor, localitatea Jibou, judetul Salaj” ;

-Ordonanta nr. 15/2021privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

– Adresele transmise de catre SC EUROCONSTRUCT SRL  nr. 731/10.09.2021 respectiv 761/ 16.09.2021 privind solicitarea actualizarii pretului la contractul anterior mentionat, avand ca obiectiv “Reabilitarea si modernizarea strada Garaofelor, localitatea Jibou, judetul Salaj”;

-Contractul  de lucrari nr. 15888 Data 23.12.2019 incheiat intre  ORASUL JIBOU si SC EUROCONSTRUCT SRL;

            -Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare, Art. nr. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  suplimentarea valorii contractuale cu suma de 232.643,66 lei la care se adaugă TVA conform notei justificateve anexata pentru investitia ” Reabilitarea si modernizarea strada Garaofelor, localitatea Jibou, judetul Salaj”, și incheiera unui act adițional.

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

                           BIG VALENTIN                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                     OPRIȘ   MARIA