HOTĂRÂREA nr.49 din 30 mai 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.49

Din 30 mai 2017

privind   trecerera  unui imobil  din domeniul public  al Statului Roman  și administrarea Companiei de Căi Ferate CFR  în domeniului public de interes local  și administrarea Consiliului local

      Consiliul local al oraşului Jibou ,întrunit în sedinţa  ordinară.

     Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.6574 din 30.05.2017 al compartimentului urbanism,administrarea domeniului public și privat al UAT oraș Jibou privind propunerea de  trecerera  unui imobil  din domeniul public  al Statului Roman  și administrarea Companiei de Cai Ferate CFR  în domeniului public de interes local  și administrarea Consiliului local. Imobilul se compune  din drum de acces în suprafata de 5493 mp in Parcul Industrial si Parcul Garii în suprafata de 4459 mp identificat  cu nr cadastral 51.398 Jibou întabulat în baza HG 1705/29/11/2006 (anexa  16 la HG  nr 1705/2006 actualizată.

-expunerea de motive a domnului primar privind necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de hotărâre, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

           În conformitate  cu prevederile art.9 alin (1) al Legii nr 213/1998 privind proprietatea publică , cu modificările  si completările ulterioare

           În temeiul prevederilor art.36 alin(2) lit c,   si art.45 alin (3) din legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăşte:

     Art.1  Se aprobă trecerera  unui imobil din domeniul public al Statului Roman  și administrarea Companiei de Căi Ferate CFR  în domeniului public de interes local  și administrarea Consiliului local Jibou. Imobilul se compune  din drum de acces în suprafață de 5493 mp în Parcul Industrial și Parcul Gării în suprafață de 4459 mp ,potrivit anexei, cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

     Art.2   Cu ducerea la îndeplinire se incredințează  domnul Primar

     Art.3   Prezenta se comunica cu

Instituția Prefectului județului Sălaj

Domnul  Primar

Compartimentul buget, finanțe, contabilitate

Compartimentul  urbanism

Compania de Cai Ferate Cluj

Dosar  hotărâri/dosar de ședință

Mass-media

Președinte de ședință                                                Contrasemnează SECRETAR

     Almaș Ioan                                                                       Opriș Maria