PH nr. 76 din 12.07.2018

nr. 76 din 12.07.2018
HOTĂRÂREA nr. 76 Din 12.07.2018 Privind aprobarea investiției „Proiectare și Execuție Puncte Subterane de colectare a deșeurilor menajere„
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 76

Din 12.07.2018

Privind aprobarea investiției „Proiectare și Execuție Puncte Subterane  de colectare a deșeurilor  menajere„

          Consiliul Local al orașului JIBOU întrunit în ședința extraordinară,

Având în vedere:

– Raportul  de specialitate nr.8978/11.07.2018  privind aprobarea investitiei  Proiectare și Execuție Puncte Subterane  de colectare a deșeurilor  menajere;

– Expunerea de motive a domnului PRIMAR;

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.36, alin.( 2) lit. d), alin.( 6) lit. a) pct. 2, art.115 alin.(1) lit .b) din Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001, republicata, cu modificarile si completarile

În temeiul art.45, alin. ( 1 ,2 ) din Legea nr.215/2001  legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1  Se aprobă  investiția „Proiectare și Execuție Puncte Subterane  de colectare a deseurilor  menajere„  în orașul Jibou conform anexei  parte integrantă din prezenta.

Valoare estimată a investiției este de 336.120,00 lei la care se adauga TVA în valoare de 63.862,80 lei

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și compartimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice .

Art.3 Prezenta se comunică cu:

– dl. Primar

– Instituția Prefectului județului Sălaj

– Compartimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice

– Serviciul Buget finanțe, contabilitate

– Dosar hotărâri/dosar de ședință

– Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

  INDRIEȘ ANA CLAUDIA                                                SECRETAR ORAȘ,

                                                                                                     OPRIȘ MARIA