HOTARAREA NR. 50 din 26 mai 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 50

                                                  din 26 mai 2015

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Genereala a  Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa

            Consiliul Local al orauslui Jibou intrunit in sedintra ordinara in data de 26 mai 2015,

            Avand in vedere:

– referatul nr.5973/2015 al secretarului orasului Jibou prin care se arata ca potrivit Ordinului Prefectului nr. 35/06.05.2015 si in baza prevederilor art. 72 alin.1, din Legea nr, 215/2001, republicata, d.na INDREIES ANA-CLAUDIA, viceprimar al orasului Jibou  exercita de drept atributiile d.lui primar  Eugen Balanean, incepand cu data de 6  mai 2015.

– adresa nr. 117/15.05.2015  a Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa,

– expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local.

            In baza prevederilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, a  Legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare,

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin. 6 lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                    Hotaraste:

Art. 1   Se desemneaza d.na viceprimar Indreies Ana-Claudia in calitate de reprezentant al Consiliului Local Jibou in Adunarea Genereala a  Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa.

Art. 2  Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local nr. 54/24.07.2012.

Art. 3  Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza:

   Srejerean Liviu                                              Secretar oras,

                                                                         Opris Maria