HOTARAREA  nr. 122

din  27.09.2022

ROMANIA                                             

JUDETUL  SALAJ

ORASUL JIBOU                                      

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  nr. 122

din  27.09.2022

privind  însușirea propunerilor de preluare în concesiune a unor  suprafețe  de teren

din domeniul  privat al Orașului Jibou

          Consiliul local al orașului Jibou;

          Având în vedere :

-Referatul de aprobare și fundamentare cu nr.11760 din 21.09.2022 privind însușirea propunerilor de preluare în concesiune a unor  suprafețe  de teren din domeniul  privat al Orasului Jibou;

  -Raportul de specialitate nr. 11761 din 21.09.2022 al compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public si privat ;

          – Scrisoarea de intentie inregistrata cu nr. 10404 / 31.08.2022 a ASRA WSE ENGINEERING S.R.L. reprezentata de Alexandru Aldea-director intentioneaza  sa dezvolte si sa construiasca un parc fotovoltaic pe teritoriul administrativ  al Orasului Jibou.

– Scrisoarea de intentie inregistrata cu nr.11008 / 09.09.2022   a Solar Energy Focus  S.R.L.  prin care  intentioneaza  sa dezvolte si sa construiasca un parc fotovoltaic pe teritoriul administrativ  al Orasului Jibou.

– Scrisoarea de intentie inregistrata cu nr.11007 / 09.09.2022    a Elite Power  S.R.L.  prin care  intentioneaza  sa dezvolte si sa construiasca un parc fotovoltaic pe teritoriul administrativ  al Orasului Jibou.

– Scrisoarea de intentie inregistrata cu nr. 11009 / 09.09.2022   a EU Vision S.R.L.  prin care  intentioneaza  sa dezvolte si sa construiasca un parc fotovoltaic pe teritoriul administrativ  al Orasului Jibou.

-Raspunsul UAT Oras Jibou formulat prin adresa 10404 din 15.09.2022 cu privire la solicitarea  ASRA WSE ENGINEERING S.R.L.

-Raspunsul UATOras Jibou formulat prin adresa 11008 din 15.09.2022 cu privire la solicitarea  Solar Energy Focus  S.R.L.

-Raspunsul UATOras Jibou formulat prin adresa 11007 din 15.09.2022 cu privire la solicitarea  Elite Power  S.R.L. 

-Raspunsul UATOras Jibou formulat prin adresa 11009 din 15.09.2022 cu privire la solicitarea  EU Vision S.R.L.       

-Avizele comisiilor de specialitate nr.1,3 din cadrul consiliului local ;

Potrivit prevederilor Art.302 – 331 , din OUG  nr.57/20019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea  nr 18/1991 legea fondului funciar cu modificarile si completarile ulterioare OUG  nr 34/2013 privind organizarea ,administrarea  si exploatarea  pajistilor permanente si pentru  modificarea  si completarea  legii  fondului funciar nr 18/1991

          In baza dispozitiilor art.129,al.(2),lit.”c”, alin.(6), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

           In temeiul art. 139, al.(1) și al.(3) ,lit.”g” art. 196 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.(1) Se însușește propunerea de concesionare  formulată de ASRA WSE  ENGINEERING  S.R.L,  Elite Power  S.R.L, Solar Energy Focus  S.R.L.  și EU Vision S.R.L  privind suprafața de teren necesară amplasării/dezvoltării unui parc fotovoltaic pe teritoriul administrativ al orașului Jibou.

         (2)Terenul propus spre concesionare este în suprafață de 50 ha, situat în extravilanul localității Cuceu , inscris  în  CF 55018 Jibou, atestat în  domeniul  privat al orasului Jibou.

          (3)Durata concesiunii va fi de 35 ani de la data semnării contractului și poate fi prelungită prin acordul părților până la maxim 49 de ani,  acord exprimat prin act adițional la contractul de concesiune.

          (4)Prețul minim al revedenței și de pornire a licitației se stabilește   tinand cont de:

a) proporţionalitatea redevenţei cu beneficiile obţinute din exploatarea bunului de către concesionar;

          b) valoarea de piaţă a bunului care face obiectul concesiunii;

          c) corelarea redevenţei cu durata concesiunii.

Art.2. În termen de 30 de zile de la însușirea propunerii de concesionare prin prezenta hotărâre, executivul orașului Jibou va intreprinde acțiunile necesare elaborării Studiului de oportunitate  privind proiectul în cauză și lucrarea cadastrală de dezmembrare a Cărții funciare nr. CF 55018.

Art.3. Cheltuielile necesare dezmembrării Cărții funciare nr. CF 55018  a Orașului Jibou și întocmirea Studiului de oportunitate , se suportă din bugetul local, conform legii.

Art.4.Prezenta hotarare se comunica cu:

          – Dl primar

          -Societatile prevazute la Art.1

– Instituţia Prefectului Judeţul Salaj

          – Publicitate /dosar de sedinta  

           – comp. Management de proiecte si achizitii publice.

           – comp. Contabilitate

          – comp. Urbanism Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public si privat

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ

     ȘIGOVAN FLAVIU                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA