PH 18 din 27.03.2018

nr. 18 din 27.03.2018
HOTĂRÂREA nr.18 Din 27.03.2018 privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr.18

Din 27.03.2018

privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate  nr.3825 din 21.03.2018  al Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate , Impozite și taxe;

-expunerea de  motive a domnului Primar nr.3826 din 21.03.2018, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Potrivit  prevederilor art.7 și 8 din Legea nr.82/1991 legea contabilității, republicată, a Ordinului 2861/2009  pentru aprobarea Normelor  privind  organizarea și efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor ,datoriilor  și capitalurilor proprii;

Văzând  prevederile art.36 alin (9)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin (1 și 3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă rezultatele inventarierii anuale pentru anul 2017  a elementelor de activ și pasiv  conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar, doamna

Opriș Dorina  șef Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe și comisia de inventariere.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Instituția Prefectului județului Sălaj

– Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

-Trezoreria Jibou

-Consiliul Județean Sălaj

-Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

-Mass-media/publicitate

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Stana Ioan Romulus                                                                       Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria