Hotararea nr. 82 din 28 octombrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 82

                                                 din 28 octombrie 2014

Privind rectificarea bugetului local  potrivit Hotararilor Consiliului Judetean Salaj nr. 114 si 115 din 24.10.2014

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 28 octombrie 2014,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor Art. 19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2014 potrivit HCJ Salaj nr. 114 si 115 din 24 octombrie 2014,  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

              Indreies Ana Claudia                                                       SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria