HOTĂRÂREA nr. 48 din 30 mai 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 48

Din 30 mai 2017

privind   completarea domeniului public de interes local  cu un teren aferent  Gradiniței Prichindel  din orașul JIBOU

           Consiliul local al oraşului Jibou, întrunit în sedinţa  ordinară .

  Având în vedere: 

  -raportul de specialitate nr.6235 din 22.05 2017 al compartimentului urbanism,administrarea domeniului public si privat al UAT oraș Jibou .

 -expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

          În conformitate  cu prevederile art.3 alin 4 din legea nr 213/1998 privind proprietatea publica , cu modificarile  si completarile ulterioare

          În temeiul prevederilor art 36 alin 2 lit  c  si art 45 alin 3  din legea nr 215/2001 legeaadministratiei publice locale ,republicata

Hotărăşte:

     Art.1  Se  completeaza domeniului public de interes local al orașului Jibou , Sectiunea Bunuri Imobile  prin includerea suprafeței de 3394 mp teren aferent aferent  Gradiniței Prichindel  din orașul JIBOU  potrivit anexei parte integrantă din prezenta.                    Valoarea terenului este de 153.000lei.

Gradinița Prichindel  face parte din domeniul public de interes local potrivit anexei nr.4 la HG  nr 966/2002-Inventarul bunurilor  care aparțin  domeniului public al orașului Jibou  fiind inscrisă la poziția  nr.8 cod 1.5.1.

La aceasta poziție este înscrisă Gradinița de copii nr.1  situată în strada Parcului nr.3/c.

Denumirile de Gradiniță nr.1  a fost înlocuită cu Gradinița Prichindel,iar strada Parcului  a fost redenumitî  ca fiind Wsselenyi Miklos, acestea fiind modificate prin hotărâri ale Consiliului local.

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se incredințează  domnul Primar

     Art.3  Prezenta se comunică cu

Instituția Prefectului județului Sălaj

Domnul  Primar

Cmpartimentul  buget, finanțe, contabilitate

Compartimentul  urbanism

Dosar  hotărâri/dosar de ședință

Președinte de ședință                                                Contrasemnează SECRETAR

     Almaș Ioan                                                                       Opriș Maria