HOTĂRÂREA NR. 6 Din 26.01.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.6

Din 26.01.2021

Privind   aprobarea Protocolului de colaborare  intre UAT oras JIBOU si  SC Piconet SRL pentru gestionarea platilor la parcarile  cu plata in sistem  electronic  prin SMS si aplicatii mobile

Smartphone

            Consiliul local  al orașului Jibou,

Avand în vedere:

            -raportul nr.635 /18.01. 2021  al compartimentului  Urbanism ,administrarea domeniului public și privat privind propunerea de aprobare a Protocolului de colaborare  intre Uat oras JIBOU si  Sc Piconet SRL pentru  gestionarea platilor la parcarile  cu plata in sistem  electronic  prin SMS si aplicatii mobile Smartphone

-Referatul de aprobare nr 634/18.01. 2021 a domnului Primar

Avizul favorabil al  comisiei  de specialitate nr 1 a Consiliului local ;

În conformitate cu  prevederile  OG nr 71/2002 privind organizarea  și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobată prin legea nr. 3/2003;

        Văzând prevederile:

–  HG nr 955/2004 actualizată  privind aprobările reglementărilor cadru de aplicare a OG nr 71/2002 privind organizarea  și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

– HG  nr. 1391 /2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG  nr 195/2002

            – HCL nr. 138 /24.09.2019   completata prin HCL nr. 22/18.02. 2020  privind aprobarea Regulamentului de organizare si  functionare a sistemului de  parcare cu plata in orasul Jibou

Potrivit prevederilor art.129 (2) lit c  din OUG nr 57/ț2019 privind Codul Administrativ;        În temeiul art 196 (2 lit a  din OUG nr 57/ț2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

   Art.1  Se aproba Protocolul de colaborare  intre UAT oras JIBOU si  SC Piconet SRL pentru  gestionarea platilor la parcarile  cu plata in sistem  electronic  prin SMS si aplicatii mobile

Smartphone  conform anexei  parte integranra din prezenta.

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  Serviciul Buget finante, contabilitate, impozite si taxe locale si Serviciul Politia Locala.

     Art.3 Prezenta se comunica  cu

            -Domnul Primar

            – Sc Piconet SRL

            -Institutia Prefectului  -Judetul Salaj

            -Compartimentul urbanism, contabilitate și Politia locala

            -Publicitate /mass-media

            -Dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SICORA COSMIN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA