HOTĂRÂREA  nr.150 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA  nr.150

Din 18.12.2018

Privind amplasarea a 8 puncte de colectare selectivă  a deșeurilor în orașul Jibou

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

raportul  nr.15.032/11.12.2018 a Compartimentului Urbanism ,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat , Compartimentul Disciplina în construcții și Protecția Mediului  privind amplasarea/înființarea a 8 puncte de colectare selectivă a deșeurilor în orașul Jibou pe terenuri proprietate publică;

Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj nr.479/07.12.2016, Programul Investițional asumat de către Asocierea SC  Brantner  Environment SRL (lider) – SC  Brantner  Servicii Ecologice  SRL,  pentru anul II de operare se vor dezvolta punctele de colectare selectivă  din mediul urban în număr de 29 aferent lotului nr.1 de operare;

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.( 2) lit. c  și d,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă amplasarea a 8 puncte de colectare selectivă  a deșeurilor în orașul Jibou  de către Asocierea SC  Brantner  Environment SRL (lider)-SC Brantner  Servicii Ecologice SRL pe terenuri propritate publică în locațiile stabilite în anexa I parte integrantă din prezenta în condițiile stipulate în contractul de delegare nr. 479/07.12.2016.

Art.2 Cu ducerea  la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnnul primar.

Art.3 Prezenta se comunică  cu:

– Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECODES „ Salaj

-SC Brantner  Environment SRL (lider)- SC Brantner Servicii Ecologice SRL

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dl.Primar

-Biroul urbanism administrarea domeniului public și privat

-Compartimentul disciplina în construcții, protecția mediului

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass –media

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

         CSATLOS SANDOR                                     SECRETAR oraș, Opriș Maria