PH 55 din 08.06.2018

nr. 55 din 08.06.2018
HOTĂRÂREA nr.55 Din 08.06.2018 Privind necesitatea efectuarii unor modificări în titlul și în art.1 din HCL nr.30/2018
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.55

Din 08.06.2018

Privind necesitatea efectuarii unor modificări  în titlul și în art.1   din HCL nr.30/2018

          Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința extraordinară,

Având în vedere:

– Raportul nr.7385/07.06.2018 al Biroului Management de Proiecte, investiții  privind necesitatea efectuării unor modificări  în titlul și în art.1   din HCL nr .30/2018;

– În conformitate cu prevederile O.G. nr.16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea OG nr. 21/2001privind inființarea Companiei  Naționale de Investiții CNI  SA ;

–  Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,3 a Consiliului local ;

– Expunerea de motive a domnului primar ;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1, 2) din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

      Art.1 Se aprobă efectuarea  unor modificări  în titlul Hotărârii Consiliului Local  nr. 30/2018 astfel:

-În loc de Proiect pilot –Construire bazin de înot didactic se va scrie Proiect tip-Bazin de înot didactic, titlul  Hotararii nr. 30/24.04.2018 având următoarea formmulare

„ Hotararea nr. 30/24.04.2018 privind predarea  către Ministerul Dezvoltării Regionale ,Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții CNI  SA a amplasamentului și asigurarea  condițiilor în vederea  executării obiectivului de investiții Proiect Tip -’’Bazin de înot didactic’’ din orașul Jibou  județul Sălaj.

Art.2  Se aprobă efectuarea unor modificari  în art 1 din HCL nr. 30/24.04.2018  în sensul înlocuirii  sintagmei „Construire  bazin de înot didactic’’cu sintagma  – Proiect tip –Bazin de înot didactic”. Art.1modificat  din HCL nr. 30/24.04.2018 are urmatorul conținut ;

’’ Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice prin Compania de Investiții C.N.I. S.A . pe bază de protocol, a terenului situat în orașul Jibou județul Sălaj, str. Firizei nr.4 aflat în proprietatea  orașului Jibou, În suprafață de 5351  mp identificat potrivit Cărții Funciare  nr.53580  nr.cad.53580 liber de orice sarcini în vederea  și pe perioada realizarii de către C.N.I. –SA a obiectivului de investiții- Proiect tip –Bazin de înot didactic”

Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Biroul Management de Proiecte,Investitii.

Art.4  Prezenta se comunică cu :

-Dl. Primar

-Institutia Prefectului –Județul Sălaj

– Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului

– Ministerul Dezvoltarii Regionale ,Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții S.A

– Dosar de ședință /dosar hotărâri

– Cetățenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice

          Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                  Foltis Radu                                                                    Secretar oraș 

                                                                                                              Opriș Maria