HOTĂRÂREA nr. 111 din 25.09.2018

HOTĂRÂREA nr. 111

Din 25.09.2018

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

– referatul  nr. 11388 din 12.09.2018 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune  numirea a doi reprezentanti ai  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologic Octavian Goga și a unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație la Grădinița cu program prelungit Prichindel Jibou;

-solicitarea unitatilor de învatamant;

– expunerea de motive a d-lui primar nr. 11389/12.09.2018 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

În conformitate cu art  96 alin.2 lit.a Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare, OUG 75/18.06.2018 privind asigurarea calității educației;

Văzând prevederile  art.4 din Ordinul nr.4619 din 22.09.2014  al Ministerului  Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei Cadru  de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație  din unitățile de învățământ  preuniversitar , modificat prin  Ordinul  nr. 4621/2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice și Ordinul  Ministrului Educației Naționale  nr. 160/2017 ;

În temeiul art.36(2) lit.d, pct.6 lit.a,pct.1  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmează:

 

1.Grădinița cu P.P „Prichindel„:           

                        -dl Tăran Daniel

2.Liceul Tehnologic Octavian Goga:   

                        -dl Foltiș Radu

-dl Almaș Ioan

Art.2 Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea  punctul 2 și 4 din art. 1 din HCL nr.96/28.08.2018 Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   si in Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)

            Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou.

Art.4  Prezenta se comunică cu:

-Persoanelor desemnate la art. 1 și 2

-Unităţilor de învăţământ

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Mijloace de publicitate

-Dosar hotărâri /dosar ședință

             Președinte de ședință

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                                    pentru secretar oraș  

            Țelea Mureșan Valentin                            inspector  Bone Tunde Emese,