HOTĂRÂREA NR. 43 din 25 aprilie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 43

Din 25 aprilie 2017

Privind aprobarea diminuării taxei pentru utilizarea domeniului public

  Consiliul local al orasului Jibou

 Avand in vedere:

     -raportul nr. 4653  din 18.04.2017  al Compartimentului contabilitate prin care se propune  diminuarea  taxei pentru utilizarea domeniului public de la 5lei/mp/zi la 2,5 lei mp/zi  în vederea stimulării activității de comert;

   -expunerea de motive a domnului primar

   -avizul  favorabil al  comisiei de specialitate nr 1 al Consiliului local

Văzând prevederile HCL nr. 132/29.11.2016 prinvind impozite și taxe locale pe anul 2017

 În temeiul prevederilor art. 36 alin alin(1) lit b, și d,  coroborat cu prevederile art. 45 (3) din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată,cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă  diminuarea taxei pentru utilizarea domeniului public  pentru activități de comerț  stradal  și alimentație publică stradală de la 5 lei/mp/zi ,prevazută în  cap. VII

,,alte taxe” din HCL nr. 139/29.11.2016, la valoarea de  2,5lei/mp/zi.  

         Pentru activități ocazionale (vanzare marțișoare,flori, etc) taxa rămâne  neschimbată

 la 5 lei/mp/zi.

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și doamna Becea Floare inspector la  Compartimentul impozite și taxe locale

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

            – Domnul Primar

            – Instituția Prefectului județului Sălaj

            – Compartimentul impozite și taxe locale

            – Dosar hotărâri/dosar de ședință

            – Publicitate /mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              Contrasemnează:SECRETAR

                      Țelea Muresan Valentin                                Opriș Maria