HOTĂRÂREA nr.201

Din 20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.201

Din 20.12.2022

Privind aprobarea contului de execuție  bugetară încheiat la 20 decembrie 2022

 la Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

          Consiliul Local al Oraşului Jibou;

          Având în vedere:

-raportul nr.4523/20.12.2022 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța ;

-Referatul de aprobare nr.15546/20.12.2022  a   domnului Primar ;

          -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

          În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art 129 (2) lit b , art 129(4) lit a , 139 (1,3) , art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  încheiat la 20 decembrie 2022

 la Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța, astfel:

NR CRTVENITURICODPREVEDERI INITIALE 2022PREVEDERI DEFINITIVE 2022INCASARI/PLATI 20.12.2022
 VENITURI TOTALE 19.601.50019.601.50016.171.871
 Venituri din prest. servicii331008600.000600.000639.984
 Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate3310215.614.0005.614.0005.783.579
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS3310301.200.0001.200.0001.140.532
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publicadin sume alocate din venituri proprii ale MS3310315.0005.0006.414
 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru seciunea de functionare401501000
 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru seciunea de dezvoltare40150231.50031.50010.300
 Subv. din bugetel locale pentru finantarea unor cheltuieli curente din domeniul sanatatii431010300.000300.000300.000
 Subventii din bugetele locale431400125.000125.000125.000
 Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale43103311.851.00011.851.0008.166.062
 CHELTUIELI TOTALE 19.601.50019.601.50016.039.144
 CH. PERSONAL1015.908.00015.908.00012.883.089
 CH. MATERIALE   din care203.662.0003.662.0003.154.758
 Bunuri si servicii20.011.458.0001.458.0001.333.965
 Reparatii curente20.02100.000100.00053.715
 Hrana20.03230.000230.000228.936
 Medicamente si materiale sanitare20.041.754.0001.754.0001.467.170
 Obiecte inventar20.05105.000105.00052.903
 Deplasari20.065.0005.0002.490
 Alte chelt (depl.,preg. profesionala, alte chelt.)20.1310.00010.0006.579
 CH. DE CAPITAL din care71156.500156.50010.297
 Masini, echip. si mijl. de transport710102151.000151.0005.446
 Alte active fixe7101305.5005.5004.851

EXCEDENT132.726ron( Sectiuneafunctionare7.723 + Sectiunea  dezvoltare125.003ron)

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar si Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar

          -Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

          -Spitalul Orășenesc Jibou

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA