HOTĂRÂREA nr.81 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.81

Din 28 iulie 2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea sedintelor Consiliului local din  luna  august 2017

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

             În temeiul art. 39(1) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

            Art.1 Se alege preşedinte de şedinţă  domnul  consilier Csatlos Șandor pentru conducerea şedinţelor  Consiliului Local din luna  august  2017.

            Art.2  Prezenta se comunică cu:

            -Persoana prevazută la art 1

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -dosar hotărâri/dosar de ședință

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria