HOTARAREA NR. 3 din 26.01.2021

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 3

din  26.01.2021

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local și a sectiunii de functionare pe anul 2020 din activitatile finantate integral din venituri proprii

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– referatul nr. 71 din 05.01.2021 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– prevederile art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile capitolului V, punctul 5.16.3 (1) lit. b, din Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15.12.2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, cu modificările şi completările ulterioare ;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local, referatul de aprobare al primarului;

 În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                  În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1  Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 in suma de 5.600.385,20 din excedentul bugetului local.

Art.2  Acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcționare pe anul 2020, în sumă de 3.552,01, din excedentul Activităților finanțate din venituri proprii.

            Art.3 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta  se comunică cu:

            – Institutia Prefectului –Jud. Salaj

– Domnul Primar

– Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sălaj;

– Trezoreria Orașului Jibou.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SICORA COSMIN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA