HOTĂRÂREA nr.98 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.98

Din 25.06.2019

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iulie  2019

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

          Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

          Porivit  prevederior  Legii nr 393/2004 privind Statutul Aleșilor  locali, cu modificările și completările ulterioare .

          În temeiul art. 35,  39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  iulie 2019 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către doamna/domnul consilier Muresan Augustin în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

          Art.4   Prezenta se comunică cu

                    – Instituția Prefectului-județul Sălaj

                   –          Domnul consilier Mureșan Augustin

                   –          Domnul Primar

                   –          Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

PINTEA VICTOR                                                   SECRETAR ORAȘ

           OPRIȘ MARIA