HOTĂRÂREA NR.127 Din 10.08.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.127

Din 10.08.2021

privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Orașului Jibou a unor sectoare de drum județean, înscrise în domeniul public al Județului Sălaj și administarea Consiliului Județean Sălaj cât și a Administrației Naționale Apele Române

        Consiliul local al orașului Jibou,

        Având în vedere:                       

       -Referatul de aprobare nr.10080  din 09.08.2021 al domnului Primar ;

       -Raportul de specialitate nr.10081/09.08.2021 al Compartimentului  urbanism privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Orașului Jibou a unor sectoare de drum județean, înscrise în domeniul public al Județului Sălaj și administarea Consiliului Județean Sălaj cât și a Administrației Naționale Apele Române;

        -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor :

– articolului 294, alin (2) din Ordonanța de de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

– articolului 22  din Ordonanța  Nr. 43/1997 din 28 august 1997 Republicată privind regimul drumurilor

– Hotararea Consiliului Local al Orasului Jibou  Nr.68 din 28.05.2020 privind  aprobarea  „Actualizare Planului Urbanistic General  ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism”.

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit c coroborat cu art 129(4)lit d, Art 139 din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Orașului Jibou a unor sectoare de drum județean, înscrise în domeniul public al Județului Sălaj și administarea Consiliului Județean Sălaj cât și a Administrației Naționale Apele Române

  1. Portiuni din strazile: Str. Morii, Str. 1 Mai clasificate ca Drum Judetean (DJ108A) sunt situate in intravilanul Orasului Jibou dar in prezent inscrise in Domeniul Public al Judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Salaj:
  2. Str. 1 Mai DJ108A Km60+751 – Km61+240 CF Nr.53823, Cad.53823
  3. Str. 1 Mai DJ108A Km60+739 – Km61+751CF Nr.53764, Cad.53764
  4. Str. 1 Mai DJ108A Km60+648 – Km60+739  CF Nr.53770, Cad.53770
  5. Str. Morii DJ108A Km58+217– Km58+246 CF Nr.53765, Cad.53765
  6. Str. Morii DJ108A Km57+113 – Km58+217 CF Nr.53877, Cad.53877
  7. Str. Morii DJ108A Km58+246 – Km58+776 CF Nr.53828, Cad.53828

Art.2 Începând cu data prezentei își incetează aplicabilitatea HCL nr. 74/25.05.2021.

         Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

         Art.4 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ:

                         TĂMĂȘAN OVIDIU                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                             OPRIȘ   MARIA