PROIECT DE HOTARARE NR. 53/06.04.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE    NR. 53/06.04.2016                                         

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul Politia locala  pentru anul 2016.

            Viceprimarul orasului Jibou,

            Având în vedere referatul nr.4917/06.04.2016 al biroului resurse umane, adresa nr. 2489/25.02.2016 înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, precum si comunicarea avizarii acestuia;

            In baza prevederilor :

In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală,  republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice  din  aparatul de specialitate al Primarului şi Serviciul Politia Locala, pentru anul 2016 conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredinţează dl.primar şi inspectorul resurse umane.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

VICEPRIMAR,

Bujor Ioan                                            Avizat legalitatea:

                                                            Secretar oras,

                                                            Opris Maria