HOTARAREA NR. 51 din 26 mai 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 51

                                                  din 26 mai 2015

Privind modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr.30/2009 privind asocierea orasului Jibou cu judetul Salaj si alte UAT pentru infiintarea  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECODES SALAJ”

            Consiliul Local al orauslui Jibou intrunit in sedintra ordinara in data de 26 mai 2015,

            Avand in vedere  referatul nr.6291/2015  al compartimentului disciplina in constructii si protectia mediului; expunerea de motive a d.nei viceprimar si avizele comisiilor de specialitate;

            Potrivit prevederilor  Ordinului Prefectului nr. 35/06.05.2015 si in baza prevederilor art. 72 alin.1, din Legea nr, 215/2001, republicata, d.na INDREIES ANA-CLAUDIA, viceprimar al orasului Jibou  exercita de drept atributiile d.lui primar  Eugen Balanean, incepand cu data de 6  mai 2015.

            Potrivit prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin. 6 lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                    Hotaraste:

  Art. 1 Se  modifica art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr.30/2009 privind asocierea orasului Jibou cu judetul Salaj si alte UAT pentru infiintarea  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECODES SALAJ” care va avea urmatorul continut:

Se mandateaza d.na  Indreies Ana-Claudia viceprimar  al orasului Jibou sa reprezinte orasul Jibou in cadrul asociatiei  “ECODES SALAJ”

 Art. 2  Celelalte prevederi ale HCL nr. 30/2009 raman neschimbate.

Art. 3  Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza:

   Srejerean Liviu                                              Secretar oras,

                                                                         Opris Maria