HOTĂRÂREA nr.115

Din 25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA nr.115

Din 25.07.2023

privind modificarea anexei nr.1 din HCL nr.57/28.03.2023 privind aprobarea Grupului de Lucru Local ( GLL) și al Planului Local de Acțiune pentru incluziunea romilor

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Având in vedere:

-Referatul de aprobare  nr.9016 din  14.07.2023 al primarului orașului Jibou;

-Referatul de specialitate nr.9017/14.07.2023 privind modificarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rrome, aprobat prin HCL nr.57/28.03.2023;

-H.G Nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 – 2027;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

-Legea nr. 292/2011 – legea asistenţei sociale, modificată;

În temeiul art. 129 alin. 1, 2 lit.”d”, alin. 7 lit.a, lit. b si lit. p ,  art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee) si art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199, art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Modificarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rrome, aprobat prin HCL nr.57/28.03.2023, conform anexei,  parte integrantă din prezenta.

Celelalte prevederi ale HCL nr. 57/2023 rămân neschimbate.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredinteaza  primarul orașului prin Direcția de Asistență Socială şi Grupul de Lucru Local constituit conform art. 1 din prezenta.

Art.3 Prezenta  se comunică cu:

–      Instituția Prefectului Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Direcția de Asistență Socială

–      Publicitate/dosar de ședință

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNEAZĂ                                                                        ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                       SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA