HOTĂRÂREA nr. 137 Din 06.09.2021 Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.137

Din  06.09.2021

Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2021

           Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.10992/01.09.2021  al Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 10991/01.09.2021  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim III anul 2021 după cum urmează:

             VENITURI                                                                                                         100,00 miilei

16.02.02.01 Venituri din impozit pe mijloace de transport

detinute de persoane fizice                                                                                                30,00 miilei

16.02.03 Venit din taxe si tarife pentru eliberarea de licente

si autorizatii de functionare                                                                                               50,00 miilei  

35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

 aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                   20,00 miilei 

           CHELTUIELI                                                                                                       100,00 miilei

CAP 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate                                              100,00 miilei  

10.01.01 Salarii de baza                                                                                                     60,00 miilei

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar                                                                              40,00miilei        

 Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:         BIG VALENTIN                            SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA