HOTĂRÂREA NR.185 Din 23.11.2021 Privind alocarea sumei de 5500 lei pentru acordarea unor pachete pensionarilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

                                                HOTĂRÂREA NR.185

Din  23.11.2021

Privind  alocarea sumei de 5500 lei pentru acordarea unor pachete pensionarilor

  cu ocazia sărbătorilor de iarnă

         Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

         -Referatul de aprobare nr. 14395 /21.11 2021 al domnului Primar ;

          -Raportul nr.14396/21.11.2021 alCompartimentului contabilitate prin care se propune alocarea sumei de 5500 lei  pentru acordarea unor pachete  pensionarilor  cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

          -Adresa nr. 7/19.11.2021 a Sindicatului Liber al Pensionarilor Sălaj prin care se solicită acordarea unui numar de 50 de pachete cu produse alimentare de sărbători pentru pensionarii care se află în situații dificile din punct de vedere material și de sănătate;

          -Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local;

          Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  comp-letarile ulterioare

         În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 5500 lei cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru acordarea a 50 de pachete x 110 lei/pachet pensionarilor  care se află în situații dificile din punct de vedere material și de sănătate.

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul contabilitate.

         Art. 3 Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         -Compartimentul contabilitate

         -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

         -Sindicatului Liber al Pensionarilor Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ:               CHIȘ CIPRIAN                      SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA