HOTĂRÂREA nr.198

Din 20.12.2022

 ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.198

Din 20.12.2022

privind “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui drum de exploatatie agricola  in suprafata de 1295 mp situat în Orasul Jibou, prelungire strada  Viitorului    si declararea acestuia bun de interes public local ”

 Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 16095/19.12.2022  al Biroului urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat;

– Ghidului 2022 în care valoarea de piață minimă a terenurilor aflate în zona C ( zona 2 mediana – periferica)

– ”Studiul de piață privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară in anul 2022, valabil pentru anul 2022- Județul Salaj – Pentru uzul notarilor publici ”;

-Referatul de aprobare nr. 16094/19.12.2022   al Primarului orașului Jibou;

– HCL nr. 32 din 28 mai 2013 a Consiliului Local al Orasului Jibou pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul orasului Jibou si satele apartinatoare Var, Cuceu, Rona si Husia pe zone și categorii de folosință;

-Art.286, alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art. 6 din Legea 213/1998 – privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art.553 alin.1 , art.557 alin 2 din Legea nr 287/2009 – Codul Civil – cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art.36 alin1 din Legea nr. 18/1991 a fondului Funciar , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

-Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.c)  din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul  prevederilor , art  139 (1),(3) lit. g) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                      

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui drum de exploatatie agricola  in suprafata de 1295 mp situat în Orasul Jibou, prelungire strada  Viitorului „   , cu o valoare estimata de 51.800 lei, Conform Ghidului 2022 a UNNPR  în care valoarea de piață minimă a terenurilor aflate în zona C ( zona 2 mediana – periferica) și declararea acestuia bun de interes public local, situatie juridical actuala – domeniul public.

Imobilul are urmatoarele vecinatati: Sud- str. Viitorului ; Nord, Est Vest – Proprietati private

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat .

Art.3   Prezenta se comunică cu

– Instituția Prefectului-județul Sălaj

– Compartiment Contabilitate

– Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si priva

– Domnul Primar

– Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                             OPRIȘ MARIA