HOTĂRÂREA nr. 179 Din 19. 12. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA  nr. 179

Din 19. 12. 2017

Privind  modificarea art. 1 al  hotărârii nr. 23 din 28.02.2017prin completarea cu date de carte funciară

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

 – expunerea de motive a d-lui Primar;

 -Raportul nr. 14.343/12.12.2017 al biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea  domeniului public și privat privind propunerea de modificare a art.1 a hotărârii nr.23 din 28.02.2017 și  înscrierea   datelor  de carte funciară;

 -Hotararea  nr. 23/ 28.02. 2017  a   Consiliul Local al oraşului Jibou privind schimbarea destinatiei  unui imobil  situate în localitatea Jibou  str. Wesselenyi Miklos   nr. 11  din Internat elevi  în Cladire  cu Săli de clasa :

       Văzând prevederile art. 112 alin 6, din Legea nr. 1/2011 legea educației naționale  cu modificările și completările ulterioare;

        În baza prevederilor art. 36  alin (2) lit d, art.36 alin(6) lit a, pct 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare ,republicată;

         În  temeiul art. 45(1,2 ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

HOTĂRAȘTE:

       Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 a  hotărârii  Consiliului local nr.23 din 28.02.2017 prin completarea cu date de carte funciară .Articolul I va avea urmatorul continut:

      “  Se aprobă  schimbarea destinației  unui imobil situat în loc. Jibou str. Wesselenyi Miklos   nr. 5  din Internat  cu 216 locuri  corp A  P+2  cu suprafața construită  de 588 mp și suprafața  construita desfasurata de 1764 mp înscris în CF 51971 Oraș Jibou  –C2 în Clădire  cu Săli de clasă  situate pe str. Wesselenyi Miklos  nr. 5  înscrisă în CF 51971 oraș Jibou –C2”

    Art.2 Celelalte prevederi ale hotărârii nr. 23/2017 rămân neschimbate.

    Art.3  Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Serviciul Contabilitate                                                                       

          –  Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de sedinta

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA