HOTĂRÂREA NR. 9 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.9

Din 29.01.2019

Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat   nr. 5664/2012

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.633/18.01.2019 al Serviciului contabilitate  prin care se propune  aprobarea  prelungirii contractului de comodat  nr.5664/2012

– Cererea Asociației ’’Suntem părinți nouă ne pasă’’ de prelungire cu doi ani de zile a contractului de  comodat  nr.5664/2012;

– expunerea de  motive   a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;

Văzând prevederile art.36 alin( 2) lit. d, art. 36 alin.( 6)  lit. a pct. 2, art.124 din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completarile ulterioare;

În temeiul  art. 45  alin. (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  prelungirea  contractului de comodat nr. 5664/2012, având ca obiect utilizarea gratuita a unui spațiu în suprafață de 61,89 mp  proprietate a UAT oraș Jibou,  situat în orașul Jibou str. Stadionului, nr. 15/A pe o perioadă de doi ani de zile Asociației ’’ Suntem părinți nouă ne pasă’’ prin act adițional.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Contabilitate.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul  Contabilitate

-Publicitate /dosar de sedinta

-Asociatia’’ Suntem parinti noua ne pasa’’

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA